Algemene voorwaarden

 1. Klachten moeten binnen de acht dagen na levering per aangetekende brief ingediend worden. Alle prijzen zijn gebaseerd op de actueel in voege zijnde reglementeringen en kunnen aangepast worden bij wijziging of ingevolge overmacht. 

 2. Voor alle betalingen die ons niet toekomen binnen de 15 dagen volgend op de factuurdatum zal, zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn. De toe te passen intrestvoet wordt vermeld op de factuur maar zal in geen geval minder dan 15% per jaar bedragen. Als een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 10 dagen na de verzending van een per post aangetekende ingebrekestelling, zal aan de verkoper, voor al zijn aanvullende kosten, een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 12% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1487 euro ongeacht voornoemde intresten. 

 3. De leverancier zal het recht hebben de betalingen van de klant en de hem in hoedanigheid van handelaar gebeurlijk toegekende getrouwheidspremie aan te wenden tot aanzuivering van de schuld welke de leverancier het beste gepast acht om te worden voldaan. 

 4. Door het feit zelf van het aanvaarden van deze factuur  verzaakt de klant aan de voordelen van het art. 1253 en volgende van het burgerlijk wetboek. 

 5. Eigendomsvoorbehoud: zolang geen volledige betaling van het ons uit welken hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. 

 6. In geval van betwisting is alleen de handelsrechtbank van ons rechtsgebied bevoegd. 

 7. Bescherming van persoonsgegevens

  1. Vandeburie bvba behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

  2. Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt: om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, voor direct marketing.

  3. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifieren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. Het volstaat om uw wens te mailen naar info@vandeburie.be.